elat-ü Selâm’ın Manası ve Duâ

Allahım! Peygamber Efendimiz Muhammed’e, O’nun bütün âl-u ashâbına, senin ilmin ve malumatın adedince salât-u selâm olsun Yâ Rabbi! Yine Peygamber Efendimiz Muhammed’e, O’nun kardeşleri olan diğer nebîlere Allah’a yakın meleklere, semâvât ve yeryüzünden senin sâlih kullarına salât-u selâm olsun Allahım! Allah’ın rıdvânı Onların hepsinin üzerine olsun! Özellikle de Hz. Adem, İdris, Nûh, Hûd, Sâlih, İbrahim, Lût, Allah yolunda kesilmeyi göze almış İsmail, İshâk, Yakûb, Yûsuf, Eyyûb, Şuayb, Sen’inle konuşma şerefiyle bahtiyâr olmuş Mûsa Kelîmullâh, Hârûn, Dâvûd, Süleymân, Yûnus, İlyâs, Elyesa’, Zü’l-Kifl, Zekeriyyâ, Yahyâ, İsâ, Zü’l-Karneyn, Lokmân, Üzeyr Efendilerimiz üzerine, sonra Cebrâîl, Mikâîl, İsrâfîl, Azrâîl Efendilerimizin üzerine salât-u selâm olsun!. Mukarrabîn ve Kerûbiyyîn Meleklerine, Kirâmen Kâtibîn’e, Hulefâ-i Râşidîn Efendilerimiz Ebû Bekir, Ömer, Osman ve Ali Efendilerimiz’e, Efendimiz’in amcaları Hamza ve Abbas Efendilerimize, O’nun bütün torunlarına, özellikle de Hasan, Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeyne’l-Âbidîn’e, O’nun zevcelerine ve kızlarına, Zeyneb, Rukayye, ـmmü Gülsüm, Fâtımatu’z-Zehrâ üzerine olsun. Muhacir ve Ensâr’dan bütün sahâbenin, tâbiîn ve tebe-u tâbiîn’in, büyük müctehid ve müfessirlerin, Evliyâ, Asfiyâ, Ebrâr ve Mukarrabîn’in, Kutubların özellikle de Hz. Ali, Hamza, Şeyh Abdulkadîr Geylânî, Şeyh Hasan Harakânî, Şeyh Herrânî, Şeyh Mencî, İmâm Rabbânî, Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi ve Allah katında hurmete layık her insan üzerine senin ilmin ve malumatın adedince salât-u selam olsun Ya Rabbi! Buna uyarak, tebeî olarak da iman ve Kur’an hizmetinde dünyanın her tarafında erkek ve kız kardeşlerime, dostlarıma, yakınlarıma, yârânlarıma, beni sevenlere salât-u selâm olsun!...

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle! Peygamber Efendimiz Muhammed’e O’nun bütün âl-u ashâbına salât-u selâm olsun Ya Rabbi! Allah en büyüktür, en büyük. Hamdin hepsi ve her çeşidi Allah’a mahsustur. Semâvât ve Arz dolusunca, Rabbim! Sen’in istediğin şeyler dolusunca, sabah-akşam Allah’ı tesbih ederiz. Allah’ım! Verdiğin ve vereceğin şeye mâni olacak yoktur, mâni olduğun ve olacağın şeyi de verecek yoktur. Verdiğin hükmü geri çevirecek ve engelleyecek de yoktur. Hükmettiğin şeyi değiştirecek de yoktur. Hiçbir kimsenin zenginliği fayda vermez, gerçek zenginlik ve fayda sadece Sen’dendir.

Allahım! Ümmet-i Muhammed olarak hepimizi birliğe erdir Ya Rabbi! Allahım! Ümmet-i Muhammed olarak hepimizin arasına te’lif buyur! kalblerimizi birbirine bağla Ya Rabbi! Ey İhtiyaç ve hâcetleri gideren, belâları def-u ref’ eden Allah’ım! Bizim ihtiyaçlarımızı gider, belâları bizden uzaklaştır ve kaldır Ya Rabbi! Ey bizleri koruyup gözeten Allah’ım! Bizleri, kardeşlerimizi, sevdiklerimizi, yârânlarımızı ve dostlarımızı her türlü şerr ve zarardan sen koru Ya Rabbi! Allah’ım hem bizim hem de dinimizin düşmanlarını kör et, sağır et, dilsiz et Yâ Rabbi! Allah’ım! Senin, İslam’ın, Kur’an’ın ve bizim düşmanlarımızı sana havâle ediyoruz Ya Rabbi! Allahım ! Bize tuzak kurmuşları, kuranları, hâlâ kuruyor olanları ve kuracakları sana havâle ediyoruz Ya Rabbi! Allah’ım! Bize düşmanlık etmişleri, edenleri, hâlâ ediyor olanları ve edecekleri sana havâle ediyoruz Ya rabbi! Allah’ım! Bizim hakkımızda kötülük düşünmüşleri, düşünenleri, hâlâ düşünüyor olanları ve düşünecekleri sana havâle ediyoruz Ya Rabbi!.

Allahım! Bizleri sevdiğin ve razı olduğun şey doğrultusunda muvaffak kıl Ya Rabbi! (3 defa) Allahım! Alemlere rahmet olarak gönderdiğin zât üzerine salât-u selâm olsun! O’nun ismi ile maiyyet söz konusu olduğu müddetçe ne arzda ne de semâda hiçbir şeyin zararının dokunamayacağı, Semî’ ve Alîm olan Allah’ın ismi ile başlarım! (3 defa) Kendinden başka ilâh olmayan Allah bana yeter, O’na tevekkül ettim, O, arş-i azîm’in Rabbidir. (7 defa) Bize Allah yeter, O ne güzel bir Vekil’dir! (7 defa) Allahım! Lâ havle velâ kuvvete illâ billah, senin katında neye tekâbul ediyorsa, onun için Lâ havle velâ kuvvete illâ billah diyorum. Allah’ın her dilediği olur, olmasını dilemediği şey de olmaz.

Biliyorum ki Allah her şeye kâdirdir. Onun her şeye gücü yeter. Ve yine biliyorum ki Allah’ın ilmi her şeyi kuşatıp çevrelemiştir. Onun ilminin kuşatamayacağı bir şey yoktur. Allahım! Bize, kendi katından rahmet ve mağfiret ver Ya Rabbi! Bizim işlerimizi de doğru yola erdir Ya Rabbi! Allahım! Peygamber Efendimiz Muhammed’e, O’nun bütün âl-u ashâbına, senin ilmin adedince salât-u selâm olsun Ya Rabbi! Allah en büyüktür, en büyük. Hamdin hepsi, bütün hamdler bütün çeşitleriyle Allah’a mahsustur, sabah Akşam Allah’ı tesbih ederiz. (10 defa veya daha fazla) Allahım! Peygamber Efendimiz Muhammed’e, O’nun bütün âl-u ashâbına, senin ilmin ve malumatın adedince salât-u selâm olsun Ya Rabbi! (10 defa veya daha fazla)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.. Allahım! Bizleri ümmet-i Muhammed’den kıl, işlerimizi de o ümmetin işlediği işlerden kıl Ya Rabbi! Hususan bizim erkek ve kız kardeşlerimize, dost, yârân ve sevenlerimize, bütün dünyadaki zor durumda kalmış mazlum ve mağdur olan bütün mümin kardeşlerimize sen bir çıkış yolu göster ve onları başarılı kıl Ya Rabbi! Rabbim Senden kurtuluş, başarı, felah, muvaffakiyet, zafer ve kim olursa olsun düşmanlarımıza karşı galibiyet istiyoruz. Allahım! Peygamber Efendimiz Muhammed’e, O’nun bütün âl-u ashâbına, senin ilmin ve malumatın adedince salât-u selâm olsun Ya Rabbi! (10 defa veya daha fazla)

Huzurundan kovulmuş Şeytanın şerrinden sana sığınırım Ya Rabbi! Rahman ve Rahim olan Sen’in adınla.. Salâtu Selam Mahlukatın en şereflisi olan Hz. Muhammed’in ve O’nun bütün âl-u ashâbının üzerine olsun.

Allahım! Bütün işlerimizin âkıbetlerini güzelliştir, sen onları ihsan sırrıyla yapmayı bize nasîb et Ya Rabbi! Bizleri de dünyanın rezilliğinden, Ahiretin de azâbından koru Ya Rabbi! Allahım Senden beni, iman ve Kur’an hizmetinde bulunan erkek ve kız kardeşlerimi, dost ve yârânlarımı, sevenlerimi, bütün ihlaslı müminleri affetmeni, sıhhat-u âfiyet vermeni, rızanı ve teveccühünü, rahmet ve üns esintilerini, ünsiyetini, kurbunu ve yakınlığını, muhabbetini, sevgini ve maiyyetini, korumanı, gözetmeni ve himayeni, nusretini, yardımını, arka çıkmanı ve inayetini istiyorum. Allahım! “Allah” kelimesini, ismini dünyanın her tarafında yücelt Ya rabbi! Senin ismini yüceltip dünyanın dört bir tarafına götürmemiz için bizlere yardım et Ya Rabbi! Bizim ve dünyanın her tarafında bulunan kullarının kalblerini imana, islama, kur’ana ve ihsan sırrına aç Ya Rabbi! Bu işte bizleri kullan, istihdam olalım Ya Rabbi! Sema ve arz arasında, kullarının arasında sevilmesi için vüdd, meveddet ve sevgi vaz’ et ve yerleştir Ya Rabbi! Bizleri, İman edip salih salih ameller işleyen ve kendilerine sevgi vaz’ ettiğin, yerleştirdiğin kullarından eyle Ya Rabbi! Peygamber Efendimiz Muhammed’e, O’nun kardeşleri olan diğer nebîlere, Allah’a yakın meleklere, semâvât ve yeryüzünden senin sâlih kullarına salât-u selâm olsun Allahım! Allah’ın rıdvânı Onların hepsinin üzerine olsun!

Ey İhtiyaç ve hâcetleri gideren, belaları def-u ref’ eden Allah’ım! Bizim bütün ihtiyaçlarımızı gider, yeryüzünün her köşesindeki bütün belaları bizden uzaklaştır ve kaldır Ya Rabbi!

Her şey O’nunla olur. Gerçek hidayete erdiren O’dur. Hak O’dur. O’ndan başka doğru yolu gösterip hidayete erdiren yoktur.

(Kasîde-i Bür’e’den:)

“Bize yönelen, başa gelecek musibet ve felaketlerden dolayı,

Şefaati umulan gerçek sevgili o..

Ey Yüce Mevlâm! Ebedî ve dâimî olarak,

Bütün mahlûkatın en hayırlısı olan Habîbine salât-u selam olsun!”