z. Muhammed (s.a.s.)'in Hayatı Kronolojik Cetvel

M. 571-574 

* Abdullah oğlu Muhammed (s.a.s.)'in doğumu. (12 Rebi'u'l-evvel, 20 Nisan 571) 

* Dört yaşına kadar süt annesi Halime ile öz annesi Amine arasında gidip gelmesi. 

* Göğüs yarma olayının gerçekleşmesi. 

M. 575-576 

* İki yıl annesiyle birlikte kalması. 

* Annesiyle birlikte Yesrib (Medine)'deki dayılarının yanına gitmesi. 

* Yesrib (Medine) dönüşünde annesinin Ebvâ'da otuz yaşındayken vefat etmesi ve oraya defin edilmesi. Hz. Muhammed s.a.s. o zaman altı yaşındaydı. (M. 576) 

M. 577-578 

* İki yıl dedesi Abdulmuttalib'in himayesinde kalması. 

* Hz. Muhammed (s.a.s.)'in sekiz yaşında olduğu sırada dedesi Abdulmuttalib'in ölmesi. (M. 578) 

M. 578-592 

* Amcası Ebu Talib'in himayesine girmesi.

* 10-12 yaşlarında olduğu yıllarda Mekke kırlarında çobanlık yapması.

* 12 yaşına geldiğinde, yaz döneminde amcasıyla birlikte ticaret için Şam'a gitmesi. (M. 583)

* Hz. Muhammed (s.a.s.)'in yirmi yaşında olduğu sırada Kureyş'le Kaysi Aylan kabileleri arasında Ficar savaşının ortaya çıkması.

* Yine 20 yaşında olduğu sırada, mazlumlara yardım amacıyla hılfu'l-fudul anlaşmasının gerçekleştirilmesi.

M. 595

* 25 yaşındayken Huveylid'in kızı Hatice'nin ticaret mallarıyla Şam'a gitmesi.

* Aynı yıl, Hz. Hatice (r.anha)'yla evlenmesi.

M. 606

* 35 yaşında olduğu sırada, yıkılmak üzere olan Ka'be'nin onarılması. Bu onarım sırasında Haceru'l-Esved Hz. Muhammed (s.a.s.) tarafından yerine yerleştirilmiştir.

M. 610-613 

* Hira mağarasında ibadete çekilmesi. 

* 40 yaşında olduğu sırada kendisine vahiy gelmesi ve peygamberlikle görevlendirilmesi. (M. 610, Ramazan ayı) 

* Üç yıl süreyle dine davetin gizli tutulması. 

M. 613-616

* Açıktan davetin başlaması. (M. 613)

* Müslümanlar üzerinde şiddet ve baskının başlaması.

* İlk Müslümanların büyük bir kısmının Habeşistan'a hicret etmesi. (I.Habeşistan hicreti) (M. 615) 

* Hz. Hamza (r.a.) ile Hz. Ömer (r.a.)'in Müslüman olması. (M. 616) 

M. 617

* Müslümanların ikinci kez Habeşistan'a hicret etmeleri.

* Müslümanların ekonomik ablukaya alınması için bir belge yazılması, bu belgenin Ka'be'nin duvarına asılması ve yürürlüğe konması. Bu abluka M. 617'de başlamış ve üç yıl sürmüştür.

M. 619

* Ekonomik ablukanın kaldırılması.

* Ebu Tâlib'in ölümü. 

* Hz. Hatice (r. anha)'nın vefatı. (Bu iki ölüm olayının gerçekleştiği M. 619 yılı hüzün yılı olarak adlandırılmıştır.) 

* Hac döneminde Yesrib (Medine)'deki Hazrec kabilesine mensup altı kişilik bir

hac kafilesinin Müslüman olması. 

M. 620

* Resulüllah (s.a.s.)'ın davet için Mekke yakınındaki Taif'e gidip dönmesi. Taif halkı Resulüllah (s.a.s.)'ın davetine ilgi göstermemiş ve onu çocuklarına taşlatmışlardır.

* Yesrib'deki Evs ve Hazrec kabilelerinden 12 kişinin Müslüman olması. 

* Birinci Akabe bey'atı. 

M. 621

* İsrâ ve Mirac mucizesinin gerçekleşmesi ve Mirac esnasında beş vakit namazın farz kılınması.

* İkinci Akabe bey'atı. Bu bey'atte Evs ve Hazrec kabilelerinden 73 erkek ve 2 hanım bulunmuştur. 

* Müslümanların çoğunluğunun Medine'ye hicret etmesi. 

H. 1    M. 622

* Resulüllah (s.a.s.)'ın Medine'ye hicreti.

* İlk Cuma namazının kılınması.

* Mescidi Nebevi'nin inşası.

* Ezanın uygulamaya konması.

* Mekke'den gelen Müslümanlarla (muhacirlerle) Medineli Müslümanların (ensârın) birbirleriyle kardeşleştirilmesi.

H. 2    M. 623-624

* Fakirlerin barındırılması için Mescidi Nebevi'nin önüne suffe (teras) yapılması.

* Kureyş kervanına askeri taarruz.

* Müşriklerin Medine otlaklarına saldırarak bazı hayvanları gasbetmelerine karşı gerçekleştirilen Safevân gazvesi.

M. 624

* Kıblenin Kudüs'teki Mescidi Aksa tarafından Ka'be tarafına çevrilmesi.

* Ramazan orucunun farz kılınması.

* İslâm'da ilk savaş olan Büyük Bedir savaşı. (Bu savaşta Müslümanlar büyük bir zafer elde etmişlerdir.)

* Zekâtın farz kılınması ve fitrenin emredilmesi.

* Resulüllah (s.a.s.)'ın kızı Hz. Fatıma (r.a.)'nın Hz. Ali (r.a.)'yle evlenmesi.

* İlk Kurban bayramı namazının kılınması.

H. 3    M. 624-625

* Müşriklerin Medine'ye saldıracaklarına dair bir haber alınması üzerine gerçekleştirilen Gatafan gazvesi. Bu gazve Resulüllah (s.a.s.)'ın Uhud'dan önce kumanda ettiği en büyük gazvedir.

* Kureyş'le karşı karşıya gelmek üzere gerçekleştirilen Bahran gazvesi. Bu, aynı zamanda büyük bir savaş tatbikatı niteliği taşımaktadır.

* Karde seriyyesi. Bu seriyye Müslümanların Uhud'dan önce gerçekleştirdikleri en büyük savaş tatbikatı niteliği taşımaktadır.

* Hz. Osman (r.a.)'ın Peygamberimizin kızı Ümmü Külsüm (r.anhâ)'yla evlenmesi.

* Hz. Hasan (r.a.)'ın dünyaya gelmesi.

M. 625 

* Resulüllah (s.a.s.)'ın Hz. Ömer (r.a.)'in kızı Hafsa (r.anhâ)'yla evlenmesi.

* Uhud savaşı. Bu savaşta Müslümanlardan Hz. Hamza (r.a.)'nın da içinde olduğu yetmiş kişi şehid olmuştur.

* Uhud savaşının yaralarının sarılması ve Müslümanlara moral kazandırılması amacına yönelik Hamrau'l-Esed seferi. 

H. 4    M. 625-626 

* Arap kabilelerine davet için gönderilen on Müslümanın şehid edildiği er-Reci faciası. 

* Bazı Arap kabilelerinin isteği üzerine, dini öğretmek üzere gönderilen yetmiş kurranın (hafızın) pusuya düşürülerek şehid edildiği Bi'ru Maune faciası. Resulüllah (s.a.s.) bu olaydan sonra bir ay süreyle, söz konusu kurraları pusuya düşürenlerin cezalandırılması için sabah namazlarında kunut duası okudu.

M. 626 

* Müslümanlarla aralarındaki anlaşmaya uymayarak Resulüllah (s.a.s.)'ı öldürmek için tuzak kuran Beni Nadir yahudilerinin sürgün edilmesi.

* İçki ve kumarın haram kılınması. 

* Zâtu'r-Rikâ gazvesi. Korku (havf) namazı bu gazvede teşri edilmiş ve ilk olarak bu gazvede kılınmıştır.

* Resulüllah (s.a.s.)'ın hanımlarından Hz. Zeyneb bintu Huzeyme (r.anhâ)'nın vefatı. Resulüllah (s.a.s.)'ın hanımlarından sadece Hz. Hatice ve Hz. Zeyneb onun sağlığında vefat etmiştir 

* Hz. Hüseyin (r.a.)'in dünyaya gelmesi.

H. 5    M. 626-627 

* Suriye civarında toplanan eşkiya çetelerinin dağıtılması amacıyla gerçekleştirilen Dumetu'l-Cendel gazvesi.

* Medine'ye saldırmaya hazırlanan Mustalik oğullarının susturulması amacına yönelik Beni Mustalik gazvesinin gerçekleştirilmesi. Bu gazveden dönülürken Hz. Aişe (r.anhâ)'ya iftira atılmıştır (İfk olayı). 

M. 627

* Haccın farz kılınması.

* Hendek savaşı. Bu savaşta müşrikler Medine'yi kuşatmış, onlara karşı bir savunma tedbiri olarak şehrin etrafına hendek kazılmış, müşrikler de kuşatmayı günlerce sürdürmelerine rağmen umduklarını elde edememiş ve geri dönmek zorunda kalmışlardır.

* Hendek savaşında ihanet eden Kurayza oğulları yahudilerinin büyük erkeklerinin öldürüldüğü, kadınlarının ve çocuklarının da esir edildiği Beni Kurayza gazvesi.

H. 6    M.627-628

* Bi'ru Maune'de Müslüman davetçileri pusuya düşürerek öldüren Lihyan oğullarının cezalandırıldığı Beni Lihyan gazvesi.

* Resulüllah (s.a.s.)'ın develerinin yağmalanması ve çobanının şehid edilmesi olayı ve buna karşılık bazı bölgelere seriyyeler gönderilmesi. 

* İslâm'a davet için bazı devlet başkanlarına elçiler ve mektuplar gönderilmesi. 

M. 628 

* Resulüllah (s.a.s.)'ın kuraklıktan dolayı yağmur duasına çıkması.

* Rıdvan bey'atı. Bu olayda Müslümanlar, Hudeybiye'deki yeşil bir semure ağacının altında ya Mekke fethedilinceye ya da Allah yolunda şehid edilinceye kadar cihad etmek üzere Resulüllah (s.a.s.)'a bey'at etmişlerdir. 

* Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında, görünüşte Müslümanların aleyhine sanılan ancak onlara büyük fetihlerin kapılarını açan Hudeybiye anlaşmasının imzalanması. 

H.7     M.628-629 

* Yine bazı devlet başkanlarına İslâm'a davet mektupları ve elçiler gönderilmesi.

* Medine'ye saldırıda bulunmaya hazırlanan Hayber yahudilerinin bunu yapmalarına fırsat vermemek için gerçekleştirilen Hayber gazvesi ve Hayber'in fethi. Bu fetihten sonra yahudiler Hayber dışına sürgün edilmişlerdir. 

* Daha önce Habeşistan'a hicret etmiş Müslümanlardan orada kalanların Medine'ye dönmeleri.

* Medine'ye saldırıya hazırlanan Vadi'l-Kurra, Fedek ve Teymâ yahudilerine karşı gerçekleştirilen Vâdi'l-Kurrâ gazvesi. 

M. 629 

* Umre ziyareti. 

H. 8    M.629-630 

* Amr ibnu'l-As ve Hâlid ibnu'l-Velid'in Müslüman olması. 

* Resulüllah (s.a.s.)'ın elçisini öldüren rumlara karşı gerçekleştirilen Mute seferi. 

M. 630 

* Mekke'nin fethi. 

* Müslümanlara saldırmak üzere toplanan Hemazin kabilelerine ve onlara yardım eden Sakif kabilesine karşı gerçekleştirilen Huneyn gazvesi. 

* Resulüllah (s.a.s.)'ın Ci'rane'den ihrama girerek umre yapması.

H. 9    M. 630-631 

* Resulüllah (s.a.s.)'ın Müslüman bölgelerine valiler ve zekât tahsil memurları göndermesi. 

* Tebük gazvesi. Bu, Bizans devletine Suriye topraklarında verilen bir derstir.

* Tebük seferine katılmak istemeyen münâfıkların Mescidi Dırar olarak bilinen bir mescid yapmaları ve orada toplanmaları. Bu mescid daha sonra Resulüllah (s.a.s.) tarafından yıktırılmıştır.

* Sulh ve sükun dönemi. Bu dönemde çeşitli kabilelerden Medine'ye hey'etler gelerek Müslüman olduklarını bildirmiş, mukabilinde bu kabilelere davetçiler ve öğreticiler gönderilmiştir. Bu gelişmelerin yaşandığı yıl Senetu'l-Vufud

(Hey'etler Yılı) olarak adlandırılmıştır. 

M. 631 

* Müslümanların, Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in emirliğinde (yönetiminde) hacc yapmaları.

* İslâm'ın bütün Arap Yarımadası'na yayılması. 

H. 10   M. 631-632 

* İslâm'ın yayıldığı yeni bölgelere de valiler ve zekât tahsil memurları gönderilmesi.

* Veda haccı. Bu, Resulüllah (s.a.s.)'ın ilk ve son haccıdır. Bu hacda yaklaşık yüz bin kişiye hitaben Veda hutbesini okumuştur. 

H. 11   M. 632 

* Beni Nahle heyetinin gelmesi. Bu, Resulüllah (s.a.s.)'ın sağlığında Müslüman olduklarını bildirmek üzere gelen son heyettir. 

* Resulüllah (s.a.s.)'ın ani bir şekilde Baki kabristanını ziyaret etmesi, orada medfun olan Müslümanları selâmlaması ve şehitler için dua etmesi. 

* Usâme ibnu Zeyd (r.a.) komutasında bir ordunun Filistin'e gönderilmesi. 

* Resulüllah (s.a.s.)'ın hastalanması ve ardından, H. 13 Rebi'u'l-evvel 11, M. 8 Haziran 632 tarihinde Pazartesi günü vefat ederek Makâmı Mahmud'a yükselmesi. 

Allah'ın salâtı ve selâmı onun ve tüm âlinin, ashabının üzerine olsun.    

 

Resulüllah (s.a.s.)'ın Aile Çizelgesi

 

 

Sıra

Hanımları 

Evlenme

Evlendiği tarih

Vefat Tarihi

Vefat

Adı 

Yaşı

Hicri

Mîlâdi

Hicri

Mîlâdi

Yaşı

1

  Hatice binti Huveylid

40

 

595

 

619

65

2

  Sevde binti Zem'a

52

 

620

54

674

105

3

  Aişe bintu Ebi Bekir

9

2

623

57

676

66

4

  Hafsa binti Ömer

20

3

625

45

665

60

5

  Zeyneb binti Huzeyme

30

3

625

4

625

30

6

  Ümmü Seleme

29

4

626

61

679

84

7

  Zeyneb binti Cahş

38

5

627

20

671

53

8

  Cuveyriye binti Hâris

20

5

627

50

670

65

9

  Ümmü Habibe

38

7

628

44

664

73

10

  Safiyye binti Huyey

17

7

628

50

662

51

11

  Meymune binti Hâris

24

7

629

51

671

66

12

  Mâriye el-Kıbtiyye

 

8

628

16

637

 

 

Resulüllah (s.a.s.)'ın Çocukları

 

 

Sıra

KIZ

Doğumu

Vefatı

Vefat

Çocukları

Çocukları

Hicri

Mîlâdi

Hicri

Mîlâdi

Yaşı

1

   Zeyneb

 

600

8

629

30

Ümâme, Ali         

2

   Rukiyye

 

602

2

624

22

Abdullah

3

   Ümmü Gülsüm            

 

604

9

630

26

Çocuğu olmadı.     

4

   Fatıma 

 

606

11

632

26

Hasan, Hüseyin

          ERKEK Çocukları

Zeyneb, Ümmü Külsüm

1

   Kasım

 

614

 

618

4

 

2

   Abdullah

 

618

 

619

1

 

3

   İbrahim

8

630

10

631

1,5

 

   RESULÜLLAH (S.A.S.)'IN VEFAT ETMEDEN ÖNCE İRAD ETTİĞİ SON HUTBESİ 

   Allah'a hamd ve senâdan sonra şöyle dedi:   

   Ey insanlar !   

   Ateş alevlendi ve karanlık gecenin parçaları gibi fitneler ortaya çıkıp insanlara yöneldi. Allah'a yemin ederim ki, ben Kur'an'ın helal kıldıklarının dışında size bir şey helal kılmadım. Kur'an'ın haram kıldıklarının dışında size bir şeyi haram da kılmadım.  

   Ey insanlar !  

   Peygamberinizin ölümünden korktuğunuzu haber aldım. Benden önce kendilerine vahiy gönderilenlerden hiçbiri ebedi kalmış mı ki, ben de aranızda ebedi kalayım? Haberiniz olsun ki ben Rabbime kavuşuyorum. Siz de bana

kavuşacaksınız. İlk hicret edenlere iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Muhacirlere de birbirlerine iyi davranmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurur: Asra yemin olsun ki, gerçekten insan ziyan içindedir. Ancak iman edip salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna.ö Bütün işler Allah'ın izniyle olmaktadır. Bir işin ağır yürümesi sizi aceleciliğe yöneltmesin. Çünkü Allah bir insanın acele etmesiyle acele etmez. Kim Allah'a karşı üstün çıkmaya kalkışırsa Allah onu zelil eder. Kim de Allah'ı kandırmaya kalkışırsa Allah onun planını boşa çıkarır. Yeryüzünde fesad çıkarıp akrabalık bağlarını koparabilir misiniz ? Ensar’a da iyi davranmanızı tavsiye ederim. O ensâr ki, sizden önce yurt hazırladılar. Onlara iyilik yapın. Onlar meyvelerini sizinle bölüşmediler mi? Evlerini size açmadılar mı? Kendileri ihtiyaç içinde oldukları halde sizi kendi nefislerine tercih etmediler mi? Dikkat edin iki kişi arasında hükmedecek olan kişi iyilik yapanın iyiliğini kabul etsin ve yanlış yapanı affetsin. Sakın birini diğerine tercih etmeyin. Haberiniz olsun ki, sizden önce öleceğim ve siz bana kavuşacaksınız. Bilesiniz ki sizinle buluşma yerimiz Havz'ın başıdır. Dikkat edin, sizden kim yarın bana kavuşmak

istiyorsa elini ve dilini Allah'ın yasaklarından sakındırsın. Gerektiği yerlerin dışında onları tutsun.  

        Ey insanlar !       

        Muhakkak ki günâhlar nimetleri değiştirir. İnsanlar iyi olduklarında yöneticileri de onlara iyi davranır. İnsanlar kötü olduklarında ise yöneticileri onlara kötü davranır. Hayatım da sizin için hayırlıdır ölümüm de!

*** 

    Muhammed sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmişti. Eğer o ölür veya öldürülürse ökçelerinizin üzerine geriye mi döneceksiniz? Kim ökçelerinin üzerine geriye dönerse Allah'a bir zarar dokunduramaz. Allah şükredenlerin karşılıklarını verecektir.Al-i İmran, 3/144                                       

    Biz peygamberleri ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndeririz.  Kimler iman eder de durumlarını düzeltirlerse onlar için korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.      En'am, 6/48                                       

    De ki: Allah'a ve peygambere itaat edin.  Eğer yüz çevirirlerse muhakkak ki Allah kâfirleri sevmez. Al-i İmran, 3/32                                        

    Kim Allah'a ve Peygamberine itaat ederse Allah onu içerisinde sonsuza kadar kalacakları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş budur.Nisâ, 4/13    

    Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin ve amellerinizi geçersiz kılmayın.  Muhammed, 47/33

   Biz seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.Fetih, 48/8                                       

    De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Sadece bana vahy olunana uyuyorum ve ben apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim.

Ahkaf, 46/9