a't'ı Nebi

Alîl-i derd-i isyâna devâsın yâ Rasûlallah
Bize sûy-i cinâne rehnümâsın yâ Rasûlallah

Sana âşık olanlar secde eyler hâk-i pâyında
Cemî-i ümmete kıblenümâsın yâ Rasûlallah

Yaratılmazdan evvel padişâhım hep bu âlemler
Cenâb-ı Hak ile sen âşinâsın yâ Rasûlallah

Cihanda fâsık ü fâcir kerem senden ümîd eyler
Şefâat kıl, Habîb-i Kibriyâsın yâ Rasûlallah

Ne yüzle varacak Leyla huzûra rûz-i mahşerde
Ona rahm eyle şâh-ı enbiyâsın yâ Rasûlallah

LEYLA HANIM  [v. 1847]