ultanım Efendim
Ali Ulvi KURUCU

Rûhum sana, varlık sana hayrandır Efendim!
Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim!..

Ecrâm ü felek, levh ü kalem mest-i nigâhın,
Dîdârına âşık Ulu Yezdan'dır Efendim!..

Mahşerde nebîler bile senden medet ister,
Rahmet, diyen âlemlere Rahman'dır Efendim!..

Tâ Arş'a çıkar her gece âşıkların âhı,
Metheyliyen ahlâkını Kur'ân'dır Efendim!..

(Ulvi) de senin bağrı yanık âşık-ı zârın
Feryâdı bütün âteş-i sûzandır Efendim!..

Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim,
Sensiz bana Cennet bile hicrandır Efendim!..

Doğ kalbime bir lâhzacık ey Nûr-i dilârâ
Nûrun ki gönül derdime dermandır Efendim!..

Kıtmîrinim Ey Şâh-ı Resûl, kovma kapından,
Âsilere lûtfun yüce fermanıdır Efendim!..