eladet

Doğdu mâh-ı Hüdâ ufk-ı beşerde bu gece,

Güller açıldı lâle-misâl serde bu gece.

 

Sarsıldı başdan başa yine eyyâm-ı tâğut,

Şakıdı bülbül-i şeydâ seherde bu gece.

 

Çınladı arz u semâ bir ulvî beşâretle,

Geldi ulaşdı dermânlar her derde bu gece.

 

Velâdet! âvâzıyla zeminde bin velvele,

Duyuldu nefha-i üns perde perde bu gece.

 

Pervâne oldu nûruna O’nun ârz u semâ,

Kevn oldu makar şâh-ı mûtemede bu gece.

 

Sarıldı hânesi öteden hâle-i nûrla,

Tüllendi Ilâhî esrâr her yerde bu gece..