isvak Kullanmak

        Misvak kullanmaktan kastedilen şeyi ağzı temizlemektir. Bu konu peygamberimiz tarafından üzerinde çok durulan ve ısrarla istenen bir konudur. Hattâ o "Ümmetimi zor bir işe sürüklemiş olmaktan korkmasam, her abdestte (bir rivâyette de, her namazda) misvak kullanmalarını emrederdim. (yani farz kılardım)" buyurmuştur. (Buhârî, cum'a 8, savm 27 Müsned I/80,120, 211, N/250, 258. ) "Ağızlarınızı çok temiz tutun, çünkü onlar Kur'ân yoludur." demiştir(Suyüti', el-câmiu's-sağîr(Feyzu'I-Kadîr ile) VI/284; Benzer bir hadis için bk. Müsned N/351.). Ağzı temiz olmayıp kokan insandan meleklerin kaçacağı bildirmiş(Bu anlamdaki hadîsler için bk. Mûslim, mesâcid 72, 74; Nesaî, mesâcid 16, İbn Mâce, at'ime 59; Müsned NI/374, 387.) ve sürekli ve ağır bir şekilde ağız kokusunun boşanma sebebi dahi olabileceği söylenmiştir. (bk. İbn Âbidin, Tenkîhu'l-Fetâva'l-Hamidiyye.)

        Çünkü ağzı kokan kocadan karısı, karıdan da kocası tiksinecek, aşkla ve sevgiyle sarılamayacak, bu onları birbirlerinden cinsel tatmin görmemeye, arkasından da bunun sebep olabileceği kötü sonuçlara götürebilecektir. Öyleyse, istiyorlarsa ayrılmaları daha hayırlıdır. Bu, ağzı temiz tutmamanın kötü sonuçlarından sadece biridir.

        Misvak sünnetinde esas olan, ağzı temiz tutmaktır. Bu, fırça ile yada daha başka bir şeyle olabilir. Bunu; Peygamberimizin, "Misvak bulamayan, sağ elinin baş ve şehadet parmağıyla yıkasın" (el-Bennâ, el-Fethu'r-Rabbâni I/296; Kenzü'l-Ummâl IX/315, 26188, 311-26168; el-Menhel I/168; Râmûzu'l-ahâdîs I/190-1; "Parmaklarda misvakın yerine geçer." Feyz. VI/458 (sahih).) dediğinden anlıyoruz. Ancak Peygamberimizin bizzat kullandığı "sivâk" ağacından fırça edinmek ayrıca sünnettir. Bunun birçok tıbbî faydaları da vardır. Fakat unutmamak gerekir ki, Müslüman, Peygamberinin emrini, tıbbî faydası olduğu için değil, Allah'ın "o ne derse onu yapın" (bk. K. Haşr (59) 7.) dediği için yerine getirir.

        Misvak sadece erkekler için değil, kadınlar için de sünnettir. Hz. Âişe annemiz, Peygamberimizin kullandığı misvağı, kendisinin de kullandığını söyler. Bazı âlimlerin, kadınlar misvak yerine sakız çiğner ve ağızlarını onunla temizlerler, onların misvağı sakızdır, demeleri, kadınlar misvak kullanamaz anlamına gelmez. Onlar bunu söylerken çoğu kadınların diş etlerinin zayıf olduğunu ve bu yüzden misvak kullanmayacağını düşünerek söylemişlerdir. Bu sebeple misvak kullanamayacak kadınlara, şimdi yumuşak fırça kullanmaları tavsiye olunur.