alblerin cilası, istiğfardır
Günâhlarına tevbe etmek, herkese farz-ı ayndır. Hiç kimse tevbeden kurtulamaz. Nasıl kurtulur ki, Peygamberlerin hepsi tevbe ederdi. Peygamberlerin sonuncusu ve en yükseği olan Muhammed aleyhi ve aleyhimüssalevât buyuruyor ki, "Kalbimde (envâr-ı ilâhiyyenin gelmesine engel olan) perde hâsıl oluyor. Bunun için hergün, yetmişkere istigfâr ediyorum".
Nûr sûresi, otuzbirinci âyet-i kerîmesinde meâlen, "Ey mü'minler! Hepiniz, Allahü teâlâya tevbe ediniz! Tevbe etmekle kurtulabilirsiniz" ve Tahrîm sûresi, sekizinci âyet-i kerîmesinde meâlen, "Ey îmân eden seçilmişler! Allahü teâlâya dönünüz! Hâlis tevbe edin! Ya'nî tevbenizi bozmayın! Böyle tevbe edince, Rabbiniz, sizi belki afv eder ve ağaçlarının, köşklerinin altından (önünden) sular akan Cennetlere sokar" ve En'âm sûresi, yüzyirminci âyet-i kerîmesinde meâlen, "Açık olsun, gizli olsun günâhlardan sakınınız!" buyurmuştur.
Peygamberimiz buyurdu ki:
"Demirin pası gibi, kalblerin de, pası vardır. Kalblerin cilası, istiğfardır."
"Amel defterinde çok istiğfarı bulunan kimseye ne mutlu!"
"Her gün, yetmişkere istiğfar eden kimse, gafiller zümresinden yazılmaz! Her gece, yetmişkere istiğfar eden kimse de, o gecesinde gafiller zümresinden yazılmaz!"
Abdullah bin Ömer "Hiçbir şey konuşmadan önce bir mecliste Resulullah aleyhisselamın yüzkere "Rabbiğfirli ve tüb aleyye inneke Enttetevvabürrahim!" dediğini sayardık." demiştir.
Peygamberimiz, Nasr suresinin nüzulünden ve Mekke'nin fethinden sonra "Sübhanallahi ve bihamdihi Estağfirullahe ve etubü ileyhi" diyerek tevbe ve istiğfarda bulumayı daha da, çoğaltmıştı.
Peygamberimiz, namazın sonunda, üçkere istiğfar ederdi. İmam Evzai'ye, bu istiğfarın nasıl yapılacağı sorulunca ""Estağfirullah! Estağfirullah..." dersin demiştir.
Huzeyfetülyemani der ki, Resulullah aleyhisselama şikayetlendim."Ya Resulallah! Dilim, beni yakıyor!?" dedim.
Resulullah aleyhisselam "İstiğfardan yararlanılırken, sen, nerdeydin?!
Ben, günde yüce Allah'a yüzkere istiğfar ve O'na tevbe ediyorumdur!" buyurdu."
Rafi bin Hadic "Peygamber aleyhisselam, hiçbir meclisten "Sübhanekallahümme ve bihamdike estağfirüke ve etubü ileyke!" diye istiğfar temeden kalkmaz, sonra da "Bu, mecliste olan biten şeyler için keffarettir!" buyururdu." demiştir.
Bazı duaların okuma zamanı ve sayılarını Resulullah efendimiz şöyle bildirdi:
"Sabah-akşam, 3 defa, "Bismillahillezî lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdı velâ fissemâi ve hüvessemîulalîm" okuyan, büyücü ve zalimden emin olur."
"Sabah 3 defa, 'Eûzü billahis-semîil alîm-i mineşşeytânirracîm' diyerek Haşr suresinin son üç ayetini okuyana, 70 bin melek, akşama kadar duâ eder. O gün ölürse şehit olur. Akşam okursa yine aynı şeylere kavuşur."
"Şirkten korunmak için 'Allahümme innî eûzübike min en-üşrike bike şey-en ve ene a'lemü ve estagfiruke li-mâ lâ a'lemü inneke ente allâmülguyûb' okuyun!"
"Sabah-akşam 7 defa 'Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm' okuyanın dünya ve ahiret işine Allah kâfi gelir."
" 'Allahümme ma esbaha bî min ni'metin ev bi ehadin min halkıke, fe minke vahdeke lâ şerîke leke, felekel hamdü ve lekeşşükr' duâsını, gündüz okuyan o günün, akşam okuyan o gecenin şükrünü ifa etmiş olur." (Akşam esbaha yerine emsâ denir.)
"Sabah-akşam on defa, 'Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-şerîkeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli şeyin kadîr' okuyan kimse, kötülüklerden korunur."
"Bir kimse, sabah-akşam yüz defa 'Sübhânallahi ve bihamdihi' derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz."
"Evden çıkarken 'Bismillahi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah' diyen, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır."
"Lâ havle..." okumak, doksandokuz derde devadır." (İmam-ı Rabbanî hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa "Lâ havle velâ kuvvete illâ billah" okurdu. Okumaya başlarken ve okuyunca yüzer defa Salevat getirirdi.)
"Hergün yüz defa salevat getiren, münafıklıktan ve cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehitlerle beraber olur."
"Günde 25 defa 'Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba'delmevt' okuyan şehit olarak ölür." "Sabah-akşam 7 defa 'Allahümme ecirnî minennâr' diyen cehennemden kurtulur."
"Bir yere gelen, 'Eûzü bikelimâtillahittammâti min şerri ma haleka' okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiçbir şey zarar veremez."
"Sıkıntılı veya borçlu, binkere 'Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm' derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır."
"Yatağa girince 3 defa Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh okuyan kimsenin günahları, deniz köpüğü kadar pek çok olsa da, affolur."